“بدون عنوان”

۳ آذر ۱۳۹۳

پیرمرد و شالش

۲۰ آبان ۱۳۹۳

پیرمرد و شالش

میدان شهدا، مشهد

برانگیختگان

۱۶ آبان ۱۳۹۳

برانگیختگان

عزاداری محرم در مشهد

کودک بلوچ

۱۰ آبان ۱۳۹۳

کودک بلوچ

فروشگاه تاناکورا در ایرانشهر

Faraway

کاش کودکی ها دیرتر طی می شد!