درباره


«هر شمع کوچکی که برمی‌افروزد نیمهٔ تاریک ذهن انسان‌ها را روشن می‌کند»