بانک ها نمادهای سلطه جدید اقتصاد مالی بر شهر

بانکها، شرکت های بیمه و شرکت های لیزینگ نمادهایی هستند که سلطه جدید اقتصاد مالی را بر زندگی شهر نشان می دهند. نمادهایی که تا صد سال پیش تر شاید با کلیساها، مساجد، مجمسمه ها و ابلیسک ها و برج ها شناخته می شدند.